The Basics

Display Name

Zhao Yunlan

My Information

Gender

Male

Country

China

Interested In

New Friends, Roleplaying, Gaming

Biography

Name: Zhao Yun Lan

Former life: Kun Lun

Life Partner: Wei ShenYu /Shen Wei

Brother in laws: Ye Zun, Wei Ying/WuXian, Lan Zhan/ Wangji, Jiang Feng, Jiang Xiwen, Jiang Cheng

Sister in laws: Jiang Song Yao, Jiang Yanli

Nephews: Jin Ling, Lan Yuan, Jiang Xiaoyu’er, Jiang Hua Wuque