The Basics

Display Name

Wei Ying (Wei WuXian)

My Information

Gender

Male

Country

China

Location

Cloud Recessess/Wei Kingdom

Interested In

New Friends, Roleplaying, Gaming

Biography

Name: Wei Ying 

Formal/Courtesy name: WuXian

Reincarnations: Beitang MoRan, Mo Xuanyu

Former Life’s Flame: Su XunXian 

Rank: Senior Immortal cultivator

Soulmate: Lan Zhan/Lan Wangji

Children: Wen Yuan/Lan Shizui

Abilities: spiritual sword welder, Taoist music, and talisman practitioner.

Weapons: Spirit sword named Whatever and spirit flute named Chenqing.

Grandfather: Wei WuYa

Parents: Cao Pi and Zhen Fu Ji/Jiang Fengmian (Changze Wei) and Yu Ziyuan (Cangse Sanren)

Brothers: Shen Wei, Ye Zun, Jiang Feng, Jiang Xiwen, Jiang Cheng

Sisters: Jiang Song Yao, Jiang Yanli

Nephews: Jin Ling, Jiang Xiaoyu’er, Jiang Hua Wuque

 

 

 

//more will be added later!//