The Basics

Display Name

Jiang Cheng {Jiang Wanyin}

My Information

Gender

Male

Country

China

Location

The Wei Kingdom, Yunmeng Jiang Shi

Interested In

New Friends, Roleplaying, Gaming

Biography

Full Name: Jiang Cheng

Courtesy Name: Wanyin

Rank: Sect Leader, Senior Immortal Cultivator, Sword art wielder

Parents: Cao Pi and Zhen Fu Ji/Jiang Fengmian and Yu Ziyuan

Brothers: Jiang Feng, Jiang Xiwen, Wei WuXian, Shen Wei, Ye Zun

Brother in law: Lan Zhan/Lan Wangji

Sisters: Jiang Yanli, Jiang Song Yao

Nephews: Jin Ling, Lan Yuan, Jiang Xiaoyu’er, Jiang Hua Wuque

Alliances: He is not shown to consider many to ally himself with yet he is close with the Gusu Lan Sect and the Qinghe Nie Sect.

Trusted Friends: He is close with anyone once he considers they are of sound mind and can be trusted.