View Profile

The Basics

Display Name

Lan Zhan (Lan Wangji)

My Information

Gender

Male

Country

China

Location

Gusu Lan: Cloud Recesses

Interested In

New Friends, Roleplaying, Gaming

Biography

Full Name: Lan Zhan

Courtesy Name: Wangji

Rank: Immortal Senior Cultivator

Immortal Partner/Soulmate: Wei Ying/Wuxian

Brother: Jade twin of Lan, Lan Huan/Lan Xichen 

Son: Lan Yuan/Lan Shizui/Wen Yuan

Daughter: Wei MuLan /Wen Hua’Ling

Brother in laws: Shen Wei, Ye Zun, Jiang Feng, Jiang Xiwen, Jiang Cheng

Sister in laws: Jiang Song Yao, Jiang Yanli

Nephews by marriage: Jin Ling, Jiang Xiaoyu’er, Jiang Hua Wuque

Fond of: Rabbits and playing the Qin alongside the flute of Wei Ying

Alliance: He is a friend of the GrandSugarClan